«Να μην προσπαθείς να γίνεις άνθρωπος επιτυχίας, αλλά άνθρωπος αξίας.»

Αλβέρτος Αϊνστάιν

Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023

Εκφοβισμός (bullying) και θυματοποίηση των εκπαιδευτικών και διαχείριση των φαινομένων αυτών από την εκπαιδευτική ηγεσία: 82,6% των ερωτώμενων εκπαιδευτικων των δημοτικων σχολειων έχουν δεχτεί bullying απο τους γονεις. Μελετη του ετους 2017 και της συσχέτισης της αντιμετώπισης της θυματοποίησης – εκφοβισμού από τον διευθυντή.. Απόψεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Νομού Καστοριάς

 

No Thumbnail [100%x80]
Προβολή/Άνοιγμα
Ημερομηνία
2017-06
Συγγραφέας
Δούκα, Ελπίδα
Στην ελληνική βιβλιογραφία, δεν υπάρχει καμία έρευνα που να μελετά συνδυαστικά τα εκπαιδευτικά στυλ ηγεσίας και τη θυματοποίηση των εκπαιδευτικών, ενώ στη διεθνή βιβλιογραφία, οι σχετικές έρευνες είναι περιορισμένες. Το γεγονός αυτό, μας οδήγησε στη διεξαγωγή μιας εμπειρικής μελέτης στο χώρο της σχολικής εκπαίδευσης και επιχειρεί να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο η εκπαιδευτική ηγεσία χειρίζεται και αντιμετωπίζει τα φαινόμενα εκφοβισμού και θυματοποίησης των εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 144 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Καστοριάς, οι οποίοι υπηρετούν σε δημοτικά σχολεία. Τα αποτελέσματα της έρευνας, έδειξαν πως το 82,6% των ερωτώμενων έχουν δεχτεί bullying. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι η συχνότητα εμφάνισης του φαινομένου επηρεάζεται από το φύλο και την ηλικία του θύματος. Επιπροσθέτως, κατά την ανάλυση των αποτελεσμάτων εντοπίστηκαν ως βασικές πηγές εκφοβισμού, οι γονείς. Στη συνέχεια, αναδείχτηκαν ως βασικές πηγές εκφοβισμού η υποτίμηση της άποψης του εκπαιδευτικού και η απόκρυψη πληροφοριών από τους εκπαιδευτικούς, ενώ σχετικά με τις επιπτώσεις της θυματοποίησης, αυτές εντοπίζονται κυρίως σε ψυχοσωματικό επίπεδο. Αναφορικά με την αντίδραση του διευθυντή σε περιστατικά εκφοβισμού, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι συνήθως οι διευθυντές δείχνουν ενδιαφέρον. Τέλος, έγινε μία προσπάθεια μελέτης της συσχέτισης της αντιμετώπισης της θυματοποίησης – εκφοβισμού από τον διευθυντή ανάλογα με το ηγετικό στυλ που υιοθετεί. Η έρευνα έδειξε ότι δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των δύο μεταβλητών. Αυτό ενδέχεται να ερμηνεύεται από το γεγονός ότι οι διευθυντές δεν υιοθέτησαν ένα ξεκάθαρο ηγετικό στυλ. Ωστόσο, περαιτέρω μελέτη κρίνεται απαραίτητη, ώστε να οδηγηθούμε σε ξεκάθαρα και ασφαλή συμπεράσματα. There is no research found in Greek bibliography about teacher targeted bullying and victimization in combination with the leadership styles of the school principal. This is not the case in the international bibliography yet, even yet, even there, relevant research limited. Taking this fact into consideration it was thought that an empirical survey in the field of school education needed to be conducted. The main goal of this survey would be to measure the way in which the educational leadership manage and deal with teacher targeted bullying and victimization of teachers in primary education. The research sample consists of 144 primary teachers of the Prefecture of Kastoria serving primary public schools. The research results showed that 82.6% of participants have been victims of bullying behaviors. Furthermore, it was discovered that the frequency of teacher bullying is affected by the gender and the age of the victim. During the analysis of the results, the parents were identified as the main source of the bullying effect. Additionally other main sources were the devaluation of the educational view and the concealment of information from the teachers. Also, the impacts of victimization appear foremost at psychosomatic level. As regards the principal’s reaction to bullying incidents, the results showed that usually principals are concerned about them. Finally, there was a research attempt about the interrelation of the treatment of victimization-bullying from the principals according to their leadership style that they adapt. The study revealed that there wasn't any association between those two variables. This may be interpreted by the fact that the principals didn’t adapt a distinct leadership style. However, a further research is considered necessary, so we can have clearly and safe conclusions about the issue

Δεν υπάρχουν σχόλια: